Miami-Dade County Auditorium

2901 W. Flagler Street
Miami, FL 33135

CONTACT US